برای یک ایران آزاد

آبنبات چوبی اینس تکس !

0

آبنبات چوبی اینس تکس !
آبنبات چوبی اینس تکس امامزاده ای نیست که برای نظام آخوندی معجزه کند. هرچند موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلاش می‌کند شروع به کار آن را با آب وتاب تبلیغ کند

رژیم دیگر پشمی به کلاهش نمانده است. دیگر نمی‌تواند با دادن امتیازهای کلان اقتصادی از کیسه مردم ایران اهل استمالت و مماشاتگران را مانند سالها پیش پشت خود بیاورد و خط خود را در زمینه هسته‌ای و حفظ کلیت برنامه بمب سازی اش پیش ببرد .
همچنین برای انجام اقدامات تروریستی‌اش از چشم پوشی و بی توجهی و اغماض آنها استفاده کند. در تنگنای فشار اقتصادی ناشی از تحریمهای نفتی ، بانکی وکانال مالی بی خاصیت [اینس تکس ]نقطه امیدی شده برای رژیم تا شاید از آن طریق آبی برایش گرم شود.
اما این کانال را که مماشات گران برای استمالت از رژیم با چندماه وعده و وعید راه اندازی کردند هنوز خروجی امید بخشی برای دو طرف نداشته است . هرچند «موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلاش میکند شروع به کار آن را با آب و تاب تبلیغ کند. اما باندها و جناحهای رژیم هرکدام کم وبیش به بی خاصیتی و آبکی بودن آن اذعان می‌کنند . بویژه باند غالب که با عبارات و کلمات تمسخر آمیزی از آن یاد می‌کند از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه قدس آن را «آبنبات چوبی اینس تکس» و کیهان هم با عنوان «کلاه گشاد » و بدتر از برجام و[ محمدجعفر منتظری دادستان کل رژیم آخوندی] اینس‌تکس را فرزند معلول برجام نامید .
به هرحال رژیم هم می‌داند که از امامزاده اینس تکس معجزه ای بر نخواهد خاست وپولی از این طریق عایدش نمی‌شود ولی درگرداب انزوای سیاسی و بین المللی به هر چیزی منجمله اینستکس به شدت نیاز دارد تا نشان دهد هنوز طرف حساب مهمی بوده وخیلی هم منزوی و تو سری خورده نشده است . شاید بتواند هم از وارفتگی نیروهایش جلوگیری کند و هم نظر مماشاتگران را بیشتر بخود جلب کند. اما واقعیت و وضعیت درب و داغانش، درماندگی و انزوای روز افزون در صحنه بین المللی و جنگ و جدال باندهایش را بیشتر نموده، و همزمان اوجگیری اعتراضات و خیزشهای اجتماعی، قرارگرفتن تمامیت نظام را در مسیر انهدام و سرنگونی بیشتر تأیید می‌کند .

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.