برای یک ایران آزاد

اعتراف زیر شکنجه

0

اعتراف زیر شکنجه!
روز دوشنبه ۲۸مرداد علی ربیعی، سخنگوی دولت آخوند روحانی و از معاونین پیشین وزارت اطلاعات آخوندها، اذعان کرد اعترافاتی که درباره کشتن دانشمندان هسته‌ای رژیم از تعدادی از افراد در زندان گرفته شده، زیر شکنجه بوده است.
این موضوع بار دیگر آدمکشی و دروغ و فریب‌کاری وزارت اطلاعات آخوندها را به روشنی نشان داد.
بسیار روشن است که ربیعی به‌عنوان سخنگوی دولت از واژه‌هایی مانند «اعتراف زیر شکنجه» استفاده نمی‌کند اما در صحبت‌هایش به صریح‌ترین صورت به اعتراف‌گیری زیر شکنجه اذعان کرد و گفت:

این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. (من) نیز اطلاعی از این پرونده ندارم…… اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده است……. کارشناس این پرونده‌ها، کارشناس ضدجاسوسی نبوده و کارشناسان حوزه دیگری بوده‌اند که در این پرونده کار کرده‌اند. همان موقع هم از این افراد دلجویی و عذرخواهی شده است.

رژیم آخوندی از زاویه جنایت و نقض حقوق‌بشر در ارگانها و جامعه بین المللی تحت مانیتور و کنترل است.
خوان گارسه ، یکی از برجسته‌ترین حقوقدانهای بین‌المللی و وکیل سالوادور آلنده رئیس جمهور فقید شیلی در تیرماه گذشته در کنفرانسی در اشرف ۳ در آلبانی از امکان بردن پرونده نقض حقوق‌بشر رژیم به دادگاههای بین‌المللی سخن گفت. بنابراین چنین اعترافی از نظر حقوقی یک پشتوانه قابل توجه است.
اکنون به وضوع روشن است که اعتراف‌گیری زیر شکنجه و دست زدن به جنایت و انداختن جنایت‌های خود به گردن آلترناتیو این رژیم ، یک جریان طراحی شده در این رژیم است.
در همان ابتدای انقلاب، خمینی پاسداران و چماقدارانش را می‌فرستاد تا مجاهدین و هوادارانشان را که نشریه می‌فروختند،‌ مضروب و مجروح کنند و بکشند، بعد می‌گفت خودشان خودشان را شکنجه می‌کنند و می‌کشند!
خمینی و اعوان و انصارش مستمرا این شیوه را بر علیه مجاهدین به‌کار بردند.
از انفجار جنایت‌کارانه حرم امام رضا و انداختن آن به گردن مجاهدین تا قتل‌های زنجیره‌ای.
تا کشتن کشیشهای مسیحی و آوردن ۳دختر جوان به تلویزیون که بگویند ما عضو مجاهدین بودیم و به دستور آنها کشیشها را کشتیم.
اما بعدها تک‌تک این موارد افتضاحش بیرون زد و خودشان اعتراف کردند که اینها کار وزارت اطلاعات بوده تا بعد آن را گردن مجاهدین بیندازند.
واقعه اخیر و سابقه اعتراف‌های پیشین رژیم نشان می‌دهد که مردم ایران با یک «روش» و «جریان» مافیایی روبرو هستند.
اما چرا ربیعی سخنگوی روحانی اقدام به چنین اعترافی کرد؟
ابتدا باید تاکید کرد که این‌ موضوع اکنون مطبوعاتی و جهانی شده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا از آن طفره رفت. همچنین به‌علت بحران شدید درونی رژیم چفت و بستهای درونیش آن‌چنان شل شده که این اعتراف‌ها بیرون میز‌ند. روز دوشنبه ۲۸مرداد آخوند حجتی کرمانی ‌گفت : نظام یک پیکر سرطان زده است.
یعنی سلولهایش از درون در حال نابودی است.
در چنین شرایطی یکی از خروجی‌های این وضعیت، اجبار به همین قبیل اعتراف‌ها نسبت به گذشته جنایت‌بار رژیم برای کم کردن ضربه پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن است، غافل از آن که در چنین شرایطی این حرکت، پیامدهای سنگین اجتماعی و حقوقی و سیاسی برایش به دنبال دارد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.