برای یک ایران آزاد

ای رفیقان – ترانه ای زیبا و خاطره انگیز

0

ای رفیقان – ترانه ای زیبا و خاطره انگیز

ای رفیقــان

(ای رفیقــــــــان قهـرمـانـان) ۲

(جان در ره میهن خود بدهیم بــی مهــابـــا) ۲

از تــــــن مــــــا خــون بــریــزد

از خــــون مـــــا لالــــه خیـــــزد

(پـرلالـه و گـل بشـود همـه جـا چون گلستان) ۲

چــون دمــاونـــد ســرفـــرازیــــم

در ره خلـــــــــق جــان ببــازیـــم

(یک پا ننهیـم قـدمـی بـه عقـب تــا دم مــرگ) ۲

(در کوه و دشت در بیــابــان) ۲

(غران چو یکی شیری که رهـا گشتـه از بنـد) ۲

(خلــــق ایــــران همره ماست) ۲

(زیـن رو وطــن ام آزاد و رهـا گـردد از بنــد) ۲

ای رفیقــان

(ای رفیقــــــــان قهـرمـانـان) ۲

(جان در ره میهن خود بدهیم بــی مهــابـــا) ۲

از تــــــن مــــــا خــون بــریــزد

از خــــون مـــــا لالــــه خیـــــزد

(پـرلالـه و گـل بشـود همـه جـا چون گلستان) ۲

چــون دمــاونـــد ســرفـــرازیــــم

در ره خلـــــــــق جــان ببــازیـــم

(یک پا ننهیـم قـدمـی بـه عقـب تــا دم مــرگ) ۲

(در کوه و دشت در بیــابــان) ۲

(غران چو یکی شیری که رهـا گشتـه از بنـد) ۲

(خلــــق ایــــران همره ماست) ۲

(زیـن رو وطــن ام آزاد و رهـا گـردد از بنــد) ۲

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.