برای یک ایران آزاد

بازنشستگان کارگری و تامین هزینه های کمرشکن زندگی

0

بازنشستگان کارگری و تامین هزینه های کمرشکن زندگی
بازنشستگان کارگری از تامین هزینه‌های کمرشکن زندگی ناتوان هستند. آنها به خاطر کهولت سن در بسیاری مواقع از پیدا کردن کار دیگری برای جبران بی‌پولی نیز معذورند.

فریبرز شادان

باتوجه به تورم روز افزون در چرخه اقتصاد حکومت ولایت فقیه و بحران های اقتصادی لاعلاجی که نظام را در بن بست قرارداده، و امکان راه حل برای دولت ورشکسته ولایت باقی نمانده، این اقشار مردم هستند که باید تاوان سیاست های ضد مردمی این نظام فاسد را بپردازند. حکومت ارتجاعی هم برای مهار اوضاع تنها به اهرم سرکوب برای جلوگیری از قیام ها و خیزش های اقشار مختلف مردم مبادرت می‌ورزد.

امروز کارگران زحمتکش و فقیر بطور خاص کارگران هفت تپه و کارگران فولاد اهواز بیش از یک ماه می باشد که برای رسیدگی به وضعیت معیشت و تامین حقوق شان در خیابان های شوش و اهواز دست به اعتراض و تظاهرات زده اند و همگام با آنها سایر کارگران در شهرهای مختلف هم صدای اعتراض شان در خیابان های شهر ها بپاخاسته است و رژیم حاکم تلاش می‌کند با سرکوب و دستگیری و زندان و شکنجه، کارگران را به تسلیم بکشاند.

سرکوب تنها راه برای رژیم غرقه در بحران های اجتماعی است که به آن اقدام می‌کند و البته حاصلی جز تشدید خیزش ها و اعتراضات به دنبال نخواهد داشت.

اما یکی از اقشاری که علی رغم اعتراضات هنوز رژیم به خواسته های آنها جواب نداده قشر بازنشستگان کارگری کشور می باشد که این قشر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند به نحوی که به قول یک عضو کانون بازنشستگان مشهد وضعیت زندگی بازنشستگان کارگری آنقدر به وخامت گرائیده که از وضعیت کارگران هم بدتر شده است.

«امروز وضع معیشت بازنشستگان از کارگران هم بدتر است چون سن و سالی از آنها گذشته و دیگر نمی‌توانند کار کنند ولی متاسفانه بازنشستگان برای تامین هزینه‌های کمرشکن زندگی و درمان و دارو در به در دنبال کار می‌گردند و حتی به نظافت و نگهبانی در ساختمانها هم تن می‌دهند».

قرار بود که مطابق برنامه دولت شیاد به همه اشخاصی که زیر سه میلیون حقوق دریافت می‌کنند، سبد حمایت غذایی تعلق گیرد اما این قشر، به‌خاطر آنکه سه میلیون و ۱۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند از این حمایت هم محروم شده اند. در حالی که همین حقوق نیز زیر خط فقر مطلق محسوب می‌شود.

تورم افسارگسیخته و گرانی های سرسام آوری که به دنبال آن دامن گیر مردم شده، بیشترین فشار را روی این قشر از بازنشستگان کارگری قرار داده، به نحوی که در این رابطه یکی از اعضای هیئت رئیسه کانون عالی بازنشستگان کارگری ضمن اشاره به افت قدرت خرید این بازنشستگان به دلیل گرانی فوق العاده اجناس گفت: «تنها راه کمک به معیشت خانوارهای بازنشسته کارگری ترمیم حقوق آنها به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد است و در کنار آن لازم است همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز با جدیت پیگیری شود.» [آفتاب ۲۵ آذر ۹۷]

البته بدیهی است که دراین نظام ولایی، گوش شنوایی نیست و این مرضی هست که نزدیک به چهل سال سرتاپای نظام را گرفته، از رهبر بی خاصیت نظام که در کرسی ولایت نشسته و فقط گوشش به مداحان کاسه لیسی باز است که در ستایش خود او اراجیف زیادی لق لق زبان می‌کنند و البته زمانی گوش رهبر حقیر باز می شود که صدای رسای سرنگونی را بشنود.

از همین نویسنده:

حقوق بشر و پند و اندرز های ملای بدنام

ظریف؛ بوقلمون بیت ولایت

استجازه یا آتش به اختیار

زنان سرپرست و زندگی دردناک آنها در نظام ولایت فقیه

پاسدار نقدی؛ و روایتی! درباره کوروش

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.