برای یک ایران آزاد

بهمن سرنگونی – برنامه به مناسبت ۲۲ بهمن – ۲۲بهمن

0

بهمن سرنگونی – برنامه به مناسبت ۲۲ بهمن – ۲۲بهمن

جنبش انقلابی بین سالهای ۵۴ تا ۵۷ ضربات سنگینی را متحمل گردید.

در سال ۵۴ ضربة اپورتونیست‌های چپ‌نما در خارج از زندان، سازمان مجاهدین خلق را متلاشی کرد.

اگرچه ساواک شاه بین سالهای یاد شده تمام تمرکزش را متوجه سرکوب جنبش انقلابی کرده بود، اما برای فعالیت جریان راست (آخوندها)، نه تنها هیچ محدودتی ایجاد نکرد. بلکه در زیر چتر مقابله با «تهدید کمونیسم»! از فعالیت آنان هم پشتیبانی بعمل آورد؛ تا به زعم خود جلوی گرایش جوانان به نیروهای انقلابی و سرنگونی‌طلب را بگیرد.

با این مقدمة تاریخی سئوال این است که چه تحلیل از قیام ۲۲بهمن داریم؟

در پاسخ باید گفت که برای یک تحلیل علمی از یک قیام یا انقلاب،ضرورتا ۲ عامل باید مورد بررسی قرار گیرد: شرایط عینی و شرایط ذهنی.

از نقطه نظر شرایط عینی

دریک کلام بایدگفت قیامی که در ۲۲ بهمن محقق شد مبتنی بر پتانسیل عظیم توده‌ای بود که همچون سیلی خروشان طومار رژیم شاهنشاهی را درهم پیچید. بنابراین از نظر شرایط عینی قیام ۲۲ بهمن تمامی خصوصیات یک انقلاب را دارا بود زیرا:

اولاً. بر روز موج انقلابی و خروشان تمام اقشار خلق استوار بود.‌

ثانیاً. پیشروترین اقشار و طبقات مردم در آن به‌طور همه جانبه شرکت داشتند. تا جایی آن را تا سطح یک قیام مسلحانه ارتقا دادند. قیامی توده‌ای که با قاطیعیت شعار «مرگ یا پیروزی» نه فقط شبکه پلیسی ـ نظامی و مراکز سیاسی ـ استراتژیک رژیم حاکم را ازهم درید، بلکه حتی به نقطه ماکزیمم یعنی عالی‌ترین و متکامل‌ترین نوک پیکان یک قیام توده‌ای ـ انقلابی دست یافت.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.