برای یک ایران آزاد

بهمن سرنگونی – به مناسبت انقلاب ۲۲ بهمن – ۱۶بهمن

0

بهمن سرنگونی – به مناسبت انقلاب ۲۲ بهمن – ۱۶بهمن

۱۷‌دیماه‌۵۶ روزنامه اطلاعات مقاله‌یی تحت‌عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» با نام مستعمار احمد رشیدی‌مطلق منتشر کرد. در این مقاله از خمینی با عناوینی از قبیل “سید هندی” “جاه طلب” ” عامل ننگین و.. ” نام برده شد.

در اعتراض به انتشار این مقاله در روز ۱۹ دیماه بازاریان قم مغازه‌های خود را بسته و اقدام به تظاهرات کردند. در جریان این تظاهرات درگیریهایی تعدادی از مردم به کشته شدند.

این تظاهرات و کشتار آن فعل و انفعالات و تحرکات سیاسی که از سال ۵۵ در اثر سیاست حقوق‌بشر کارتر آغاز شده بود را وارد مرحله نوینی کرد. نارضایتی و خشم فروخورده مردم که طی۵۰ سال دیکتاتوری پهلوی متراکم شده بود به حرکت درآمد.

چهل روز بعد ۲۹‌بهمن‌‎۵۶ در جریان مراسم چهلم کشتار قم، قیام تبریز نشان داد که اگر شاه تن به آزادی‌ها ندهد، به دلیل پتانسیل انقلابی، جنبش دمکراتیک به سرعت رنگ قهر به خود می‌گیرد.‌ در جنبش تبریز نمودهایی از قهر خلق که نشاندهنده سازمانیافتگی و تدارک قبلی این قیام بود دیده شد. در این قیام اغلب مراکز حکومتی مورد تهاجم قرار گرفت؛ شعبه حزب رستاخیز با خاک یکسان شد، دکل رله تلویزیون منفجر گردید، برخی از مأمورین سرکوبگر شهربانی بدست مردم اعدام شدند که به‌خوبی نشاندهنده حضور جنبش مسلحانه است.

از این به بعد به مناسبت چهلم هرکشتار، چهلم دیگری برگزار شد. در۱۰فروردین۵۷ به مناسبت چهلم کشتار تبریز تظاهرات گسترده‌ای درشهرهای تبریز، اصفهان، تهران، قم و یزد برگزار شد که در این تظاهرات تعدادی از مردم به شهادت رسیدند. در همین ایام نوارهای خمینی توسط شبکه وسیع آخوندی که در مساجد از سالیان گذشته آزادانه و در هماهنگی با رژیم شاه فعالیت داشتند در میان مردم توزیع می‌شد.‌

رژیم شاه در مقابل این تظاهرات، علاوه برکشتار دست به جنگ روانی علیه جنبش دمکراتیک می‌زد. و قیام تبریز را هرج و مرج طلبانی که از آن طرف مرز آمده بودند نامید.

۲۳اردیبهشت۵۷ شاه دریک مصاحبه مطبوعاتی گفت که به هیچوجه نمی‌تواند وضعی را تحمل کند که به روی کار آمدن به یک حکومت کمونیستی منتهی خواهد شد. او در یک مصاحبه دیگر در ۲۵اردیبهشت گفت: دموکراسی چند حزبی برای غرب چه چیزی به ارمغان آورد که ماهم از آن تبعیت کنیم؟

در ۳۰ اردیبهشت مهدی بازرگان در نامه‌ای به معیینیان رئیس دفتر مخصوص شاه نوشت: اینجانب آمادگی و اشتیاق و درخواست خود را برای چنین مصاحبه تلویزیونی اعلام می‌دارم و فکر می‌کنم شایسته مقام شاهنشاهی نیز چنین باشد که یکبار دیگر با معترضین خود به جای چماق و مسلسل و تانک با سلاح منطق و قانون روبرو شوند.‌

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.