برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی جوانان فارغ التحصیل در مقابل خانه دولت در اعتراض به بیکاری

0

تجمع اعتراضی جوانان فارغ التحصیل در مقابل خانه دولت در اعتراض به بیکاری
روز دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷ جمعی از جوانان فارغ التحصیل در اعتراض به بیکاری، در برابر ساختمان خانه دولت که در بهارستان در تهران دست به تجمع زدند.

آنان خطاب نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه شعار می دادند:

نوبخت بیا بیرون

ما تا جواب نگیریم از این محل نمی‌ریم

اتحاد کارشناس رمز پیروزی ماست

جوانان فارغ التحصیل با به سخره گرفتن کارگزاران نظام شعار می‌دادند:

مرگ بر کارشناس درود بر ستمگر!

اما نوبخت از پنجره مردم را نگاه کرده و بعد با بی تفاوتی پنجره را بست و پاسخی به تجمع کنندگان نداد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.