برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی حواله داران بهمن و اسفند ۹۷ خودرو جلوی وزارت صنعت و معدن و تجارت

0

تجمع اعتراضی حواله داران بهمن و اسفند ۹۷ خودرو جلوی وزارت صنعت و معدن و تجارت
تجمع اعتراضی حواله داران بهمن و اسفند ۹۷ خودرو  روز سه شنبه ۲۷ فرودین ماه ۹۸ جلوی وزارت صنعت و معدن و تجارت برگزارشد .

تجمع کنندگان بنرهای در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات آنان از سوی کارگزاران رژيم آخوندی در دست داشتند .

تجمع کنندگان شعار میدادند :  « تا نتیجه نگیریم از اینجا نمیریم » .

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.