برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی فرودگاه خمینی و پیمانکاران شهرداری

0

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی فرودگاه خمینی و پیمانکاران شهرداری
تجمع رانندگان اعتراضی تاکسی فرودگاه خمینی و پیمانکاران شهرداری، در روز یکشنبه ۲۵ فرودین ماه ۹۸ در خیابان مقابل شورای شهر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع کنندگان می گویند تاکسی هابرای حمل ونقل عمومی است و نباید عوارض طرح ترافیک پرداخت کنند.

تجمع کنندگان شعار میدادند :

« پلاک عمومی عوارض نداره »

تجمع کنندگان بنرهای مبنی بر خواسته هایشان را در دست داشتند .

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.