برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین کرمانشاه و ایلام در اعتراض به غارت اموالشان

0

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین کرمانشاه و ایلام در اعتراض به غارت اموالشان
روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ مالباختگان کاسپین کرمانشاه و ایلام در اعتراض به غارت اموالشان در مقابل شعب این  موسسه در کرمانشه و ایلام تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع مالباختگان  موسسه کاسپین در کرمانشاه

روز سه شنبه ۱۶بهمن۹۷ مالباختگان  موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در اعتراض به مالباختگان دارایی یک عمرشان در مقابل دفتر این موسسه تجمع اعتراضی کردند.

تجمع مالباختگان  موسسه کاسپین در شهر ایلام

روز سه شنبه ۱۶بهمن۹۷ همچنین مالباختگان  موسسه کاسپین متعلق به سپاه پاسداران در ایلام در اعتراض به مالباختگان و چپاول پول و سپرده هایشان مقابل شعبه این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.