برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران شرکت فولاد قزوین و پارس آرمان وکشاورزان ضیا ءآباددر تاکستان

0

کارگران شرکت فولاد قزوین و پارس آرمان دراعتراض به عدم پرداخت حقوقشان و کشاورزان ضیاء آباد تاکستان در اعتراض به عدم پرداخت خسارت بیمه محصولات دست به تجمع اعتراضی زدند.

درتاکستان روز یک‌شنبه ۶ اسنفندماه ۹۶ کارگران شرکت فولاد قزوین و پارس آرمان شفق در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق خود در مقابل فرمانداری تاکستان دست به تجمع زدند و خواستار رسیدگی و پرداخت حقوق پرداخت نشده خویش گردیدند.

درتاکستان همچنین روز شنبه ۵ اسنفندماه ۹۶ جمعی از کشاورزان ضیاءآباد در اعتراض به پرداخت نشدن خسارت بیمه محصولات خود در مقابل بانک کشاورزی تجمع کردند. خسات وارد شده به کشاورزان ضیاء آبادی بیش از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.