برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در قهدریجان، قارنه و جوزدان به رغم وجود گارد ضدشورش

0
تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در قهدریجان، قارنه و جوزدان به رغم وجود گارد ضدشورش
تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در قهدریجان، قارنه و جوزدان در روز دوشنبه ۵ آذر ۹۷ به رغم وجود گارد ضدشورش ادامه یافت. کشاورزان خواهان حق‌آبه مشروع و قانونی خود هستند که سالهاست از آنها دریغ شده است.
ادامه تجمع کشاورزان در جوزدان اصفهان
روز دوشنبه ۵ آذر ۹۷ کشاورزان جوزدان در شرق اصفهان  همچنان به تجمع و اعتراض خودشان ادامه دادند. آنها تراکتورهای خودشان را در محل تحصن شان چیدند.
جوزدان در مسیر جاده اصفهان ورزنه واقع شده است.
تجمع کشاورزان در روستای قارنه با وجود گله های گارد ضدشورش ادامه یافت
روز دوشنبه پنجم آذر، نظام نیروی یگان ویژه و گارد ضدشورش را به محل تجمع کشاورزان شرق اصفهان در روستای قارنه زیار آورد تا مانع تجمع کشاورزان بشود. اما کشاورزان به تجمع خودشان ادامه دادند.
تجمع کشاورزان غرب اصفهان در شهر قهدریجان
روز دوشنبه همچنین کشاورزان قهدریجان به تجمع خودشان ادامه دادند. آنها خطاب به کارگزاران نظام روی بنری که در محل تجمع شان نصب کرده بودند، از جمله نوشته بودند:
«ما مردم اصفهان با اتحاد، حقآبه‌ آن را پس می‌گیریم»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.