برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان و شهرهای تابعه در اعتراض به بی‌آبی و قطع حق‌آبه

0

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان و شهرهای تابعه در اعتراض به بی‌آبی و قطع حق‌آبه
روز دوشنبه ۷ آبان ۹۷ کشاورزان شهرستان اصفهان، نجف‌آباد، قهدریجان، فولادشهر چهارمین روز اعتصاب خودشان در اعتراض به بی آبی و حقآبه و سایر مطالبات، تمجمع اعتراضی در نقاط مختلف برگزار کرده و تراکتورهای خود را به صف کردند.

روز دوشنبه ۷ آبان ۹۷ کشاورزان شهرستان نجف آباد چهارمین روز اعتصاب خودشان در اعتراض به بی آبی و حقآبه و سایر مطالبات، تراکتورهای خود را به صف کردند.

کشاورزان در پلاکاردهایی که در بین تراکتورهایشان قرار داشت، نوشته بودند: زاینده رود من کو؟

همچنین کشاورزان خمینی شهر (همایون شهر سابق) نیز با تراکتورهایشان به این اعتصابیون پیوستند.

از صبح روز دوشنبه هفتم آبان ماه، کشاورزان نجف آباد، قهدریجان و فولادشهر در اعتراض به عدم پرداخت حق آبه خود در یک حرکت جمعی دست به اعتصاب زدند.

بر روی بنر بزرگی که روی تراکتورهای کشاورزان نصب شده نوشته شده است:

زاینده رود ما کو؟

حقآبه داران غرب اصفهان نیز در اعتراض به  قطع آب و وضعیت وخیم کشاورزی دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتصاب کشاورزان بخش عقیلی در شوشتر

روز دوشنبه ۷ آبان۹۷  همچنین کشاورزان بخش عقیلی در شوشتر در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات به حق شان در یک حرکت اعتراضی دست از کار کشیده و کلیه تراکتورهای خودشان را در یک محل جمع کرده و متوقف کردند.

بخش عقیلی در استان خوزستان و شمال شهرستان شوشتر واقع شده است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.