برای یک ایران آزاد

ترانه صدای سردار

0

ترانه صدای سردار
موسی خیابانی:
ممکن است ما را بکشید ممکن است ما را زندانی کنید اما نه! مجاهدین از بین رفتنی نیستند
این فکر باقی موندنی‌ست چون حقه این فکر جای خودش رو در جامعه و تاریخ باز خواهد کرد
این پرچم اگر هم امروز از دست ما بیفتد دست دیگری حتماً آن را بر خواهد گرفت، پس ما حق داریم امیدوار باشیم ما حق داریم از مشکلات و خطرات نهراسیم و از آن‌ها استقبال کنیم ما حق داریم بر توطئه‌ها و توطئه چین‌ها نیش‌خند بزنیم و امیدوار باشیم

صداش رنگ غریب عاشقی داشت یقینو تو نگاه شهر می‌کاشت
نمیدونم چه حسی تو صداش بود که تردیدی تو دل باقی نمی‌ذاشت
مث تندر چه بی‌پروا مث فریادی از فردا
تو گوشم می‌پیچه هر بار صدای جاری سردار
تو عصری که حقیقت کیمیا بود از اون مردای یک‌رنگ خدا بود
تکون می‌داد غرورش آدما رو وجودش باور اسطوره‌ها بود
هنوز نامش پرآوازه‌س هنوزم واژه‌هاش تازه‌س
هنوز سرسختی الماس توی حرفاش می‌شه احساس
می‌گفت دیوونه باش چون موج برو تا کهکشون تا اوج
مث فواره‌ئی بی‌تاب بگو هیهات از مرداب
موسی خیابانی:
حسین ای وارث آدم، ای وارث نوح، ای وارث ابراهیم، ما با تو عهد می‌کنیم که در هرکجا که انسان ستم‌کشیده‌ئی هست پیام تو را به او برسانیم که هیهات مناالذله
حالا مائیم و خاکی خون سرشته که رو آفاق گل‌گونش نوشته
واژه تعبیر فردائی سزاوار می‌تونیم هرکدوم باشیم یه‌سردار
هنوز نامش پرآوازه‌س هنوزم واژه‌هاش تازه‌س
هنوز سرسختی الماس توی حرفاش می‌شه احساس
مث تندر چه بی‌پروا مث فریادی از فردا
تو گوشم می‌پیچه هر بار صدای جاری سردار
موسی خیابانی:
و آینده، آینده مال شماست به این نکته ایمان داشته باشید یقین داشته باشید که آینده مال شماست آینده مال انقلابیون است نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد.
پیروز باشید!

موسی خیابانی:
ممکن است ما را بکشید ممکن است ما را زندانی کنید اما نه! مجاهدین از بین رفتنی نیستند
این فکر باقی موندنی‌ست چون حقه این فکر جای خودش رو در جامعه و تاریخ باز خواهد کرد
این پرچم اگر هم امروز از دست ما بیفتد دست دیگری حتماً آن را بر خواهد گرفت، پس ما حق داریم امیدوار باشیم ما حق داریم از مشکلات و خطرات نهراسیم و از آن‌ها استقبال کنیم ما حق داریم بر توطئه‌ها و توطئه چین‌ها نیش‌خند بزنیم و امیدوار باشیم

صداش رنگ غریب عاشقی داشت یقینو تو نگاه شهر می‌کاشت
نمیدونم چه حسی تو صداش بود که تردیدی تو دل باقی نمی‌ذاشت
مث تندر چه بی‌پروا مث فریادی از فردا
تو گوشم می‌پیچه هر بار صدای جاری سردار
تو عصری که حقیقت کیمیا بود از اون مردای یک‌رنگ خدا بود
تکون می‌داد غرورش آدما رو وجودش باور اسطوره‌ها بود
هنوز نامش پرآوازه‌س هنوزم واژه‌هاش تازه‌س
هنوز سرسختی الماس توی حرفاش می‌شه احساس
می‌گفت دیوونه باش چون موج برو تا کهکشون تا اوج
مث فواره‌ئی بی‌تاب بگو هیهات از مرداب
موسی خیابانی:
حسین ای وارث آدم، ای وارث نوح، ای وارث ابراهیم، ما با تو عهد می‌کنیم که در هرکجا که انسان ستم‌کشیده‌ئی هست پیام تو را به او برسانیم که هیهات مناالذله
حالا مائیم و خاکی خون سرشته که رو آفاق گل‌گونش نوشته
واژه تعبیر فردائی سزاوار می‌تونیم هرکدوم باشیم یه‌سردار
هنوز نامش پرآوازه‌س هنوزم واژه‌هاش تازه‌س
هنوز سرسختی الماس توی حرفاش می‌شه احساس
مث تندر چه بی‌پروا مث فریادی از فردا
تو گوشم می‌پیچه هر بار صدای جاری سردار
موسی خیابانی:
و آینده، آینده مال شماست به این نکته ایمان داشته باشید یقین داشته باشید که آینده مال شماست آینده مال انقلابیون است نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد.
پیروز باشید!

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.