برای یک ایران آزاد

تظاهرات مردم اصفهان و درگیری با نیروهای گارد ضد شورش

0

تظاهرات مردم اصفهان و درگیری با نیروهای گارد ضد شورش
تظاهرات مردم اصفهان در روز چهارشنبه ۱۰ مرداد نیز ادامه پیدا کرد مردم اصفهان در منطقه شاپور جدید در خیابان عطاءملک با نیروهای گارد ضد شورش که قصد متفرق کردن آنها را داشتند درگیر شدند.

 این خبر بروز می‌شود

پس از عقب نشینی نیروی ضد شورش مردم اصفهان در تهاجم با آتش زدن لاستیک جاده را مسدود کردند.

 

نیروی ضدشورش در برابر مردم صف بسته بودند اما مردم با شعار بیشرف بیشرف آنها را به عقب راندند.

 

تظاهرات مردم و بازاریان اصفهان در شاپور اصفهان چهارراه هزار دستان خیابان مشیر الدوله

از صبح روز چهارشنبه دهم مرداد ماه؛ کسبه و بازاریان همراه با جوانان در شاهپور جدید اصفهان دست به تجمع و اعتراض زدند.

نیروهای ضدشورش در برابر مردم صف بسته اند که مانع گسترش تظاهرات در سطح شهر شوند. جنگ و گریز بین مردم و ماموران سرکوبگر در خیابان مشیرالدوله و چهارراه هزاردستان گزارش شده است.

نیروهای ضدشورش به سمت مردم گاز اشک آور شلیک کردند و مردم برای مقابله با گاز اشک آور اقدام به آتش زدن لاستیک نموده‌اند.

مردم شعار می دهند:

«سکوت هر ایرانی خیانت است به ملت»

 

شاپوری با غیرت حمایت حمایت

 

به دنبال تظاهرات مردم اصفهان در روز سه شنبه از صبح روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ۹۷ نیز مردم و بازاریان  اصفهان در خیابان عطاءالملک در منطقه شاپور جدید اصفهان؛ دست به تجمع اعتراضی زدند.

ماموران و نیروهای گارد ضدشورش به مردم هجوم آورده و در پی آن بودند که مردم را متفرق کنند.

اما مردم به سمت بلوار خمینی در حال حرکت هستند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.