برای یک ایران آزاد

جمهوری دموکراتیک اسلامی یا سکولار؟

0

جمهوری دموکراتیک اسلامی یا سکولار؟
یکی از موضوعاتی که مستمرا موردسئوال است اینکه وقتی پسوند اسلامی برای جمهوری دموکراتیک آورده میشود، این نفی سکولار بودن جمهوری است و این پسوند اسلامی طرح ده ماده‌ای را که خانم مریم رجوی برای حکومت آینده داده را نفی میکند. آقای ابوالقاسم رضایی به این سئوال پاسخ داده که درادامه آورده می‌شود
ابوالقاسم رضایی: خمینی افکار و ماهیت ارتجاعیش برکسی پوشیده نیست، به اسم اسلام می‌خواست همه حرکات آزادیخواهانه مردم را سرکوب کند، بحث اصلی و اهرم سرکوبش این بود که چون خودش را سردمدار اسلام می‌نامید، می‌خواست تمام رقیبان خودش را با انگ اینکه اینها می‌خواهند اسلام نباشد از دور خارج کند، مجاهدین هنرشان این بود که از همان زمانی که علم مبارزه علنی را بلند کردند،جلویش ایستادند. البته سرکوب از جانب خمینی در ۳۰ خرداد سال ۶۰ آغاز شد، ما مقابلش ایستادیم و جا نزدیم. بعد آلترناتیو آن حکومت را در شورای ملی مقاومت ایجاد کردیم و اصولش را تدوین کردیم، گفتیم بعد از سرنگونی دولت موقت ۶ ماه به اسم دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی باشد، دولت موقت، جزء مصوبات شورای ملی مقاومت ایران هست، که این شورا در آن ۶ ماه فقط و فقط زمنیه برای تأسیس مجلس موسسان را ایجاد بکند. در مجلس موسسان همه چیز تعیین تکلیف می‌شود، از اسم تا قانون اساسی و تا همه چیز!! یعنی هیچ کدام از مصوبات شورای ملی مقاومت ایران تا سرنگونی برای بعد از سرنگونی هیچ الزامی وجود ندارد که اجرا بشود.
ولی با تشکیل مجلس موسسان و این اسم اسمی نیست که باشد، می‌خواهند هراسمی را اکثریت مجلس موسسان تصویب کند همان اجرا می‌شود.
اما چرا این اسم انتخاب شد؟، بخاطر اینکه رژیم می‌خواست بگوید جنگ اصلی بین اسلام و کفر است، ما می‌خواستیم بگویم نه بین ظالم و مظلوم است، بین سرکوب کننده و کسانی که سرکوب می‌شوند هست. اتفاقاً بیشترین سرکوب توسط خمینی که علم اسلام برداشته متوجه همین مجاهدین مسلمان بوده، اتفاقاً باید همین را پرسید چرا خمینی علیرغم اینکه ادعای اسلام می‌کرد بیشترین جنایاتش علیه مجاهدین بود که مسلمان شیعه هم هستند. الزامی برای کسی نیست [استفاده از پسوند اسلامی برای جمهوری دموکراتیک بعد از تشکیل مجلس موسسان الزامی نیست] یعنی این روح و جوهررا در ۱۰ ماده‌ای خواهر مریم هم می‌شود دید، بنابراین پاسخش را در مجلس موسسان می‌گیرد که اکثریت چه خواهند گفت.
در مورد آن هموطنی که گفتند نام جمهوری دموکراتیک اسلامی حتی برای شش ماه هم قابل قبول نیست، اگرما به همان اصولی که گذاشتیم پایبند باشیم که هستیم و هموطنان تحت تاثیر تبلیغات دشمن وبقیه قرارنگیرند که بگویند اینها بعدها دانه به دانه حرفهایشان را پس می‌گیرند. ما از اول گفتیم آزادی و پای آن ایستادیم و پای آن ۱۲۰ هزار شهید دادیم و تا این نقطه رسیدیم، به همه چیزهای که گفتیم پایبند بودیم، البته نیروی مسلمان هستیم، ولی به جدایی دین از دولت معتقد هستیم، مجاهدین در چارچوب شورای ملی مقاومت اعلام کردند، که حاضریم با هر نیروی که این ۳ شرط را داشته باشدیعنی طرفدار سرنگونی باشد، جمهوریخواه باشد، به جدایی دین از دولت معتقد باشد جبهه تشکیل بدهیم و متحدا برای سرنگونی همکاری کنیم، شورای ملی مقاومت و حضورعناصر مختلف در آن بیانگر اعتقاد مجاهدین به این همکاری و آن چیزی که بعد از سرنگونی عمل خواهد کرد.

درهمین زمینه:
طرح شورای ملی مقاومت دربارهٌ «رابطهٌ دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.