خودداری زندانی سیاسی سهیل عربی از ملاقات در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان

خودداری زندانی سیاسی سهیل عربی از ملاقات در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان

خودداری زندانی سیاسی سهیل عربی از ملاقات در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان
زندانی سیاسی سهیل عربی در اعتراض به آنچه که آن را ظلم مضاعف به زندانیان سیاسی و عدم تفکیک زندانیان می‌داند، روز دوشنبه ۷ آبان ماه ۹۷ از رفتن به ملاقات هفتگی خودداری کرد.

زندانی سیاسی سهیل عربی نسبت به اینکه زندانیان سیاسی را در زندان تهران بزرگ، در بند متادون یعنی جایی که زندانیان مواد مخدر و یا سارقان را جای داده اند معترض است.

زندانی سیاسی سهیل عربی خواهان آن شده است که زندانیان سیاسی از زندانیان با جرائم اجتماعی تفکیک شوند.

محبوس کردن زندانیان سیاسی با زندانیان جرائم اجتماعی برای افزایش فشار بر زندانیان سیاسی جهت شکستن روحیه آنها می‌باشد.

خروج از نسخه موبایل