برای یک ایران آزاد

در گذر تاریخ – قیام بابک

0

در گذر تاریخ – قیام بابک

در گذر تاریخ – قیام بابک آذربایجان کانون شورش-سرزمین ایران با تاریخ و تمن کهن خود فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته است و نشان می دهد که هیچ گاه مردم…

از آغاز روی کار آمدن عباسیان به واسطه ظلم و ستم و بیدادگری هایشان نسبت به مردم و بخصوص مخالفین خویش مردم دریافتند که اسیر نیرنگی بزرگ شده و به نام خاندان رسول خدا کسانی براریکه قدرت نشسته‌اند که در بیدادگری و ستم کمتر از اموییان نیستند در آن زمان که خلفای عباسی سرزمین‌های ایران را در اشغال داشتند دوره پر از مرگ و ستم و کینه ناشی از حاکمیت ستمگرانه ….

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.