برای یک ایران آزاد

دو هزارکارگر کورە پزخانەهای تبریز اعتصاب کردند

0

دو هزارکارگر کورە پزخانەهای تبریز اعتصاب کردند

کارگران کورە پزخانەهای تبریز اعتصاب کردند وخواهان افزایش حقوق می‌باشند (بیش از پانصد خانواده کرد که بالغ بردوهزارنفرمیشوددرکوره پز خانه‌ها کارمیکنند

براساس گزارشات دریافتی از روز شنبه ۶ مرداد ۹۷ بیش از دو هزار کارگر کورە پزخانه های شهر تبریز کە همگی از کارگران کرد هسستند، در اعتراض به افزایش نیافتن حقوقشان، دست بە اعتصاب زدند.

کارگران کوره پزخانه ها در سال گذشتە برای بریدن هر ۱۰۰۰ خشت مبلغ ۳۷ هزار تومان حقوق دریافت می‌کردند. برای امسال نیز هر ۱۰۰۰ خشت مبلغ ۳۷ هزار تومان تعین شدە است.

لازم به یاد آوری است که درخواست‌های مداوم کارگران برای افزایش قیمت دستمزدها، بی نتیجە ماندە و از همین رو دست بە اعتصاب زدند.و این درشرایطی است که تورم وگرانی سرسام آور است و طی یک سال گذشته اقلام سبد خانواده چند برابر شده است . ولی کار آجرپزی که از سخت ترین کارها هست بعد ازیکسال همان دستمزدسال گذشته را برای کارگران درنظر گرفته شده است .

بیش از پانصد خانوادە کرد کە بالغ بر دو هزار نفر می‌باشند، در کورەهای آجرپزی تبریز در سخترین شرایط و با حداقل دستمزد کار می‌کنند.

توضیح:

یک شغل در کوره پزخانه عناوین متعددی دارد. به عنوان مثال آجربارکن، آجردرار و قرمزدرار همگی به معنای یک فعالیت هستند

 

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.