برای یک ایران آزاد

روز شمار قیام ۹۶ – ۱۳ دیماه

0

روز شمار قیام ۹۶ – ۱۳ دیماه

روز شمار قیام ۹۶ – ۱۳ دیماه-چهارشنبه ۱۳دی ۹۶ در هفتمین روز از قیام ایران همچنان صحنه درگیری و قیام است.تهران در میندان انقلاب گارد شورش مقابل هم ایستاده…

چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۹۶ در هفتمین روز قیام سراسری شهرهای ایران همچنان صحنه درگیری و اعتراض است

تهران در میدان انقلاب گارد ضدشورش به صورت پیاده و سواره با فاصله از هم ایستاده بودند

خیابان انقلاب به سمت کارگر شمالی مملو از جمعیت بود

در چهارراه ولیعصر خیابان مظفر درگیری شدیدی بین جوانان با گارد ضد شورش و بسیج رخ داد

مردم با آتش روشن کردن شعار مرگ بر خامنه ای مرگ بر دیکتاتور دادند و به سمت بسیج سنگ پرتاب می‌کردند

ولی عصر در طول خیابان مردم آتش روشن کرده و شعار مرگ بر دیکتاتور میکشم میکشم آنکه برادرم کشت را سر داده بودند و به سمت نیروی انتظامی سنگ پرتاب می کردند در میدان ولیعصر مردم و نیروهای لباس شخصی و گارد ضدشورش درگیر شدند

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.