شعر طنز گودرز درمورد برجام بد فرجام!

شعر طنز گودرز درمورد برجام بد فرجام!

مذاکرات برجام در آیینه شعر

حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان خامنه ای۳شهریور ۱۴۰۱ گفت:

 هدف از مذاکرات ، لغو تحریم‌ها بود ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد، بلکه صدها تحریم جدید نیز به تحریم‌های قبلی اضافه شد!

احیای برجام

چنین گویند اصحاب ولایت

ز برجام و روند آن حکایت

شدیم دلخون دگر از دست برجام   

نمی‌دانیم چه میگردد سرانجام

روند آن نه بر وفق مراد است        

نه تضمینی برای اقتصاد است

 نه بگشاید گره از مشکل ما        

 نه امیدی فکنده در دل ما

نه تضمینی دهد در رفع تحریم          

نه پولی را کند آزاد و تقدیم

اگر چه هیئت اهل مماشات            

به ما دادند وعده در ملاقات

بگفتند در ره «احیای برجام»

به امید فراوان میزنیم گام 

  ارائه کرده‌ایم یک طرح مثبت         

مسائل حل شده در آن به دقت

ولیزین  طرحهاشان در نهایت             

ندارد «حضرت آقا» رضایت

در همین زمینه

حجاب اجباری در شعر شاعران وطن

بود مشتاق آن برجام پیشین            

مزایایش فراوان بود شیرین

 دلار با کشتی و طیّاره آورد                 

از آن محموله ها خیلی صفا کرد

ولی برجام اینک بی‌ملاط است         

وجوه مثبت آن شایعات است

 اگرچه درد «آقا» نیست برجام           

نخواهد داد محصولی سرانجام

شب و روزش فقط در فکر بمب است   

ولی اسباب و الزامش پلمب است

بنا بر اصل موش و گربه بازی          

کند بازی برای بمب سازی

ولی از آنچه ایشان  بیم دارد       

نه از برجام نه از تحریم دارد

قیام است و خروش و خشم ملت    

فرو افتادنش بر خاک ذلت

  نخواهد دید خیراتی ز برجام          

نظام پا بگور تیره فرجام

   گودرز. شهریور ۱۴۰۱

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل