برای یک ایران آزاد

صوتی کنفرانس: هنرمند متعهد علیه سلیبریتی مجیزگو

0

صوتی کنفرانس: هنرمند متعهد علیه سلیبریتی مجیزگو

هنرمند متعهد علیه سلیبریتی مجیزگو و افشای ماهیت او: گفتگو با دکترخسرو شهریاری

سلیبریتی مجیزگو درکنارحکومت قرار گرفته و ازواقعیت های مردم و جامعه به دور است و نقش فعالی درتایید اقدامات سرکوبگرانه رژیم را به نمایش میگذارد.با توجه بهگزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل، درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی و مجاهد در سال ۶۷، سئوالاتی درمورد تاثیرات این گزارش و همچنین نقش سلیبریتیهادر حمایت از رژیم و علیه مقاومت مردم هست که دکتر خسرو شهریاری نویسنده ، کارگردان تئاتر و شاعر بسيار ارزشمند، فعال، و صميمي مقاومت طی گفتگویی با شبکه تصویری سیمای آزادی به این موضوعات پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد.
پرسش : میخواستم از خودتان و کارهای هنری و سابقه آشنایی و فعالیت تان با مقاومت ایران و مجاهدین برامان بگویید؟
خسرو شهریاری: نزدیکی و همیاری و همکاری و دوستی با مجاهدین داستانی قدیمی است یادم میآید آن روزگاری که ما در دانشگاه فارابی بودیم با انجمن دانشجویی همکاری نزدیک داشتیم و ما به اصطلاح چپ آن زمان و طرفداران فدائیان خلق بودیم ، در تمام زمینه‌ها رابطه بسیار نزدیکی با هم داشتیم ، بعد هم که با هدفهای مشترکی که آن روزگار با مجاهدین داشتیم و بعد هم شکل مقاومت به خودش گرفت ، همچنان ادامه داشت، و ادامه دارد، چون به هرحال آن چه ما را به هم نزدیک میکند، اهداف مشترکی است که ما داریم و آن سرنگونی مافیای قدرتی است که به غلط توانسته‌اند در۴۰ سال گذشته حکومت ما را به اسیری بگیرند، و مردم ما را در بدترین شرائط ممکن نگه دارند، همچنین با حیله و تزویر و جعل به حکومتشان دادمه بدهند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.