برای یک ایران آزاد

غارت شدگان موسسه پدیده در مقابل دادستانی رژیم در تهران تجمع برگزار کردند

0

غارت شدگان موسسه پدیده در مقابل دادستانی رژیم در تهران تجمع برگزار کردند
غارت شدگان موسسه پدیده در روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ درمقابل دادستانی رژيم آخوندی تجمع برگزار کردند.

همچنین این سهامداران و تعهدنامه داران غارت شده و بلاتکلیف پدیده، مقابل دادستانی رژیم در تهران خواستار پاسخ به مطالبات و برگرداندن دارایی های غارت شده خودشان شدند.

غارت شدگان موسسه پدیده بنرهای مبنی بر مطالباتشان در دست داشتند.

تجمع کنندگان شعار میدادند: آنقدر دروغ شنیدیم ، هیچی عوض نمیشه،

پیشتر در روز ۵ اردیبهشت غارت شدگان موسسه پدیده وابسته به سپاه پاسداران در مشهد مقابل استانداری رژیم آخوندی برگزار شده بود.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.