برای یک ایران آزاد

قاچاقچی نفت گیر افتاد!

0

قاچاقچی نفت ، که فکرمیکرد هنوز۶ درب وجوددارد تا تحریم ها را دوربزند ، با مظلوم نمایی خواهان رعایت احترام و پایبندی به قوانین بین المللی در زمینه تجارت و کشتیرانی شده است و توقیف نفتکش خود را دزدی دریایی انگلیس قلمداد می کنند.

گودرز

آخوندها در طول حاکمیت ننگین چهل ساله شان، دارایی ها و منابع و ذخایر ملت ایران را غنیمت جنگی برای خود می دانند . از نفت وگاز گرفته تا معادن، جنگلها ، رود خانه ، دریا ، کوه و دشت ، آب و خاک و بر هر آنچه در این سرزمین ارزش اقتصادی دارد و بتوان از آن سود و سرمایه و ارز به دست آورد چنگ انداخته و با ولع سیری ناپذیری به تاراج آنها مشغولند. راجع به غارت هرکدام از این منابع ثروت توسط باندهای مختلف حکومتی کتابها می توان نوشت .
چهل سال نفت دزدی از ملت ایران توسط آخوندها در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. به نحویکه پولی را که از فروش نفت تا کنون به دست آورده اند به ارقام نجومی بالای یک ترلیون دلار میرسد.
این جماعت که برای دزدیهایشان توجیه شرعی و قانونی هم دارند و ثروتهای به دست آمده از این راه را حلال و طیب و طاهر میدانند بد جوری در تنگنا قرارگرفته اند .
بر اثر تحریمهای اعمال شده دستشان از این دریای بیکران ثروت کوتاه شده و نفت وگاز استخراجی روی دستشان مانده و هیچ شرکت و یا دولتی نمی‌خواهد ریسک مجازات نقض تحریمات نفتی آمریکا را بپذیرد و نفت را از آنها بخرد .
بنا براین آخوندها دارند خود را به در و دیوار می زنند تا بتوانند مقداری نفت را آنهم با کمترین قیمت به فروش برسانند . برای اینکار طبعا راهی جز قاچاق و یا استفاده ازشیوه هایی که از دید ماهواره و سیستم های کنترلی فرارکنند ندارند . در زمینه قاچاق و تجارت مافیایی که آخوندها ید طولانی دارند و از تجربه و مهارت بالایی برخوردارند . اما فکر نمی کردند که ممکن است یک نفتکش بزرگشان که می خواست نفت به سوریه برساند گیر بیفتد . نفتکش مربوطه برای رد گم کردن به جای عبور از کانال سوئز و رفتن به بنادر سوریه در دریای مدیترانه ، مسیر بسیار طولانی دور زدن قاره آفریقا را انتخاب کرده بود که در تنگه جبل الطارق به دلیل نقض تحریمها توسط تقنگداران دریایی انگلستان توقیف شد .
رژیم که نفتکشش توقیف شده بدجوری جیغ و دادش به هوا رفته ، فکرش را نمی‌کرد که کشتی اش توسط کشورهای مماشاتگر اروپایی آنهم انگلیس که بیشترین استمالت را از رژیم به عمل می‌آورد توقیف شود .
مقامات مختلف رژیم شروع به تهدید و اقدام متقابل و بد و بیراه گفتن به «شیطان پیر» کردند و . . . یک الم شنگه‌ای به پاکرده‌اند که آن سرش پیدا نیست . از سویی قاچاقچی شماره یک بین المللی ، با مظلوم نمایی خواهان رعایت احترام و پایبندی به قوانین بین المللی در زمینه تجارت و کشتیرانی شده است و توقیف نفتکش خود را دزدی دریایی انگلیس قلمداد می کنند . این واکنشها هم در تنگنا قرار گرفتن کلیت نظام آخوندی را بلحاظ اقتصادی نشان میدهد، چون نمی‌تواند از اصلی ترین منبع درآمدش یعنی فروش نفت و گاز استفاده کند و هم انزاوای شدید بین المللی اش را بخوبی آشکار می سازد که چگونه دولتهای اروپایی دارند از سیاست مماشات و استمالت با آنها فاصله می گیرند .
این وضعیت رقت بار بین المللی حکومت آخوندی ، همراه با خیزشها و اعتراضات رو به افزایش اجتماعی، چیزی جز قرار داشتن نظام در گل نشسته را در مسیر سرنگونی نشان نمی دهد

درهمین زمینه:
بن بست قاچاق نفت و تخته شدن درهای دورزدن تحریم نفتی

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.