برای یک ایران آزاد

مطالبات کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن استانهای کشور

0

مطالبات کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن استانهای کشور
مطالبات کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن که به مدت سه ماه حقوق خود را دریافت نکردند.

پیامکارگران راه آهن زاگرس خوزستان: ۳ماه حقوق دریافت نکرده ایم، بیمه تامین اجتماعی لیست بیمه را تحویل نمی گیرد ولی کارگزار نظام آخوندی  مرعشی مدیر کل تامین احتماعی استان خوزستان قول دادند و نامردی  کردند زدن زیر قولشان  زدند لعنت به آنها .

دفترچه های  بیمه تمدید نمی شود، بیمه درمان مکمل هم از سال ۹۵ تاکنون از حقوق پرسنل کسر شده ولی شرکت بحساب بیمه قرارداد نریخته و هزینه درمان پرداخت نمیشود.

الان بعد ۲۳ سال پول نان شب خیری پرداخت و کرامت انسانی و حیثیت این پرسنل زحمت کش لگد مال بشود و بقیه پرسنل جبرانی هم با حقوق ۱۵۰۰ ماهیانه سه ماه پرداخت نشده و خیلی قول ها به کارگران دادند ولی هیچ کدام اجرا نشده است.

کارگران راه آهن جنوب شرق زاهدان شرکت قراردادی ریل صنعتکاران: از برج ۱۲ حقوق دریافت نکرده اند علاوه بر آن سنوات و عیدی و بن ماه رمضان را هم دریافت نکردیم.

کارگران زاگرس و لرستان ، شرکت قرار دادی تراورس از برج ۱۲ حقوق دریافت نکرده اند علاوه بر آن بیمه و بیمه تکمیلی را هم هنوز تعیین تکلیف نکردند.

کارگران خطوط ابنیه راه آهن اراک ،شرکت قراردادی جوش گستر از برج ۱۲ حقوق دریافت نکرده اند و یکبار هم اعتراض و اعتصاب داشتند.

کارگران راه آهن خراسان ، شرکت قرار دادی تراورس ، از برج ۱۲ حقوق دریافت نکرده اند .

کارگران راه آهن آذربایجان، شرکت قرار دادی تراورس

نصف حقوق برج ۱۲ و حقوق فروردین را بدلیل اینکه چندین روز در اعتصاب شرکت کردند دریافت کرده اند

حقوق نیست نان نیست ،کارگران راه آهن ۳ ماه دریافت نکرده اند و مدیران شرکت های قرار دادی هیچ پاسخی روشنی به کارگران نمی دهند ، فساد در راه آهن رو به گسترش است

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.