برای یک ایران آزاد

میرزا رضا ،ستم و سرکوب و استبداد را بی پاسخ نگذاشت

0

شما از کجا به‌خیال قتل شاه شهید افتادید؟
میرزا رضا: از کجا نمی‌خواهد، از کُندها و بندها که به ناحق کشیدم و چوبها که خوردم و شکم خود را پاره کردم. از مصیبتهایی که در خانه نایب‌السلطنه و در امیریه و در قزوین و در انبار و باز در انبار به ‌سرم آمد. چهارسال و چهارماه در زیر کُند و زنجیر بودم…
…پادشاهی که پنجاه‌سال سلطنت کرده باشد و… ثمر این درخت وکیل‌الدوله ‌ها، عزیزالسلطانها، امین‌خاقانها و این اراذل و اوباش و بی‌پدر و مادرهایی که ثمره این شَجره شده‌ اند و بلای جان عموم گشته‌ اند، باشند، باید چنین شجره را قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد. ماهی از سر گَنده گردد نی ز دم. اگر ظلمی می ‌شد، از بالا می ‌شد.

میرزا رضا کرمانی یک ستمزده شورشی بود که ستم و سرکوب و غارت استبداد ۵۰ ساله قاجار را بی‌پاسخ نگذاشت، و به گفته خودش به‌جای این‌که شاخ‌ و‌ برگ‌های شجره خبیثه استبداد را بزند، “قطع اصل شجرِ ظلم” نمود و نامش در ردیف پیشگامان نهضت آزادیخواهی و جنبش مشروطه ایران به ثبت رسید.
ستم و سرکوب مستبدین قاجار از یک‌سو، و رشد آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم، ‌ بواسطه فعالیتهای افرادی ‌چون امیرکبیر و عناصر روشنفکر آن روزگار از سوی دیگر،‌ زمینه حرکتها و اعتراضاتی را علیه حکومت استبدادی فراهم ‌کرد
اعدام انقلابی ناصرالدین‌شاه پدر مظفرالدین شاه توسط میرزا رضای کرمانی در حرم حضرت‌عبدالعظیم یکی از نمونه شورش ها در آن دوران بود.
پس اعدام انقلابی ناصرالدین شاه مستبد. آخوندهای مرتجع و درباری، و مشخصاً آخوندی به‌نام شیخ محمد حسن شریعتمدار، مظفر‌الدین‌شاه را برای اعدام میرزا رضا تحت فشار گذاشتند و عاقبت او را به‌ این کار واداشتند چرا‌ که مظفرالدین شاه خود تمایلی به‌اعدام میرزا رضا نداشت.
سرانجام روز بیست و یکم مرداد سال ۱۲۷۵شمسی، میرزا رضا کرمانی شهید راه آزادی را بدون پیراهن و با دستهای بسته به‌یکی از میادین شهر آوردند تا بدار بکشند. او با شجاعت گفت ”این‌را یادگار نگهدارید من آخرین نفر نیستم”. و این البته طلیعه یک انقلاب بود، چرا‌ که تنها ده سال بعد انقلاب مشروطه به‌پیروزی رسید.

ناصرالدین شاه قاجار پادشاه مستبد توانست ۵۰سال با خشونت و دیکتاتوری بر گرده مردم ایران حکومت کند. او که مانع بزرگی بر سر راه آزادی مردم ایران بود توسط یک ستمزده آزاده و غیور در حرم شاه عبدالعظیم با شلیک گلوله از پای درآمد و به این ترتیب ستم و سرکوب و غارت استبداد قاجار بی پاسخ نماند میرزا رضا کرمانی با اعدام شاه مستبد قاجار نام خود را در ردیف پیشگامان نهضت آزادی خواهی مردم ایران و جنبش مشروطه ایران به ثبت رساند میرزا رضا قبل اجرای این عمل انقلابی گفته بو دکه می خواهد به جای زدن

کرده و در دوران شکوفایی اقتصادی- اجتماعی اروپا، میهن ما را به‌قهقرا برده بود، در حرم حضرت عبدالعظیم با شلیک گلوله از پای درآورده بود. قتل ناصرالدین شاه یک مانع بزرگ را از سر راه آزادی مردم ایران برداشت. پیش از اعدام ناصرالدین شاه، میرزا رضا کرمانی مورد ستم و تعدی ایادی حکومت قاجار و از‌ جمله پسر ناصرالدین شاه قرار داشت و چند سال را در شرایط بسیار دشوار در حبس و شکنجه گذراند و سپس به‌ استانبول گریخت و به‌نزد سید جمال‌الدین اسد آبادی رفت و در پی آن ملاقاتها بود که اعدام انقلابی ناصرالدین شاه مستبد را به‌مرحله اجرا گذاشت. آخوندهای مرتجع و درباری، و مشخصاً آخوندی به‌نام شیخ محمد حسن شریعتمدار، مظفر‌الدین‌شاه را برای اعدام میرزا رضا تحت فشار گذاشتند و عاقبت او را به‌ این کار واداشتند چرا‌ که مظفرالدین شاه خود تمایلی به‌اعدام میرزا رضا نداشت.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.