برای یک ایران آزاد

هفت دی را فراموش نکن

0

هفت دی را فراموش نکن

هفت دی را فراموش نکن-پیش از رسیدن۷دی خامنه ای به ناچار آن روز تلخ را بخاطر می آورد که از مشهد شروع شد و بسرعت تا دور افتاده ترین نقاط کشور گسترش پیدا کرد…

۳ روز پیش خامنه ای گفت که آمریکا و مجاهدین ممکن است جنجال را برای سال ۹۷ کند اما نقشه را برای سال ۹۸ بکشند.

خامنه‌ای به ناچار آن روز تلخ را به خاطر می آورد که قیام از مشهد آغاز شد و به سرعت گسترش پیدا کرد

همه چیز در مسیر تعیین  تکلیف قرار دارد

قیام ۷ دی از مشهد شروع شد و به سرعت به شهرهای دیگر کشور گسترش پیدا کرد. 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.