برای یک ایران آزاد

وجدان تاریخ قسمت ۲۳

0

وجدان تاریخ۲۳

در ادامه بررسی راهبردهای محتمل برای سرنگونی رژیم آخوندی دو استراتژی یا راهبرد رو بررسی کردیم. راهبرد آزاد سازی منطقه و راهبرد به میدان آوردن عنصر اجتماعی! در این قسمت به نظریه سرنگونیِ ضربه‌ای می‌پردازیم. اما اجازه بدید که ابتدا کمی با مفهوم سرنگونیِ ضربه‌ای آشنا بشیم. با ما همراه باشید!

تابلو: سرنگونی ضربه‌یی و تفاوت آن با کودتا

سرنگونی ضربه‌یی روشی برای ساقط کردن ناگهانی حاکمیت سیاسی یک کشور توسط یک نیروی سازمانیافته، متشکل و مسلح به منظور دستیابی به قدرت سیاسی است. معمولا این روش را به دلیل ناگهانی بودن آن با کودتا یکی قلمداد میکنند. در صورتی که با دو مؤلفه مهم از هم متمایز میشوند.

اولا: کودتا از درون نیروهای مسلح همان کشور و توسط تمام یا بخشی از فرماندهان ارشد ارتش بوقوع می‌پیوندد. در حالی‌که سرنگونی ضربه‌یی توسط نیروهای اجتماعی اپوزیسیون که بخوبی سازماندهی شدة هستند صورت میگیرد. از جمله میتوان از انقلاب‌اکتبر روسیه که توسط هزاران کارگر مسلح که بخصوبی توسط حزب بلشویک‌ سازماندهی شده بودند، نام برد.

ثانیا: کودتا یک تغییر در بالای هرم قدرت سیاسی است به این معنی که گروهی از فرماندهان ارشد ارتش بدون دخالت عنصر اجتماعی آنرا طراحی و عملیاتی میکنند. که در اغلب موارد با مخالفت شدید اجتماعی هم مواجه بوده است از جمله میتوان از کودتای ارتجاعی – استعماری ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق یا کودتای پینوشه در شیلی علیه سالوادور آلنده یاد کرد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.