برای یک ایران آزاد

وجدان تاریخ قسمت ۱۲

0

وجدان تاریخ قسمت ۱۲

سی دیماه ۱۳۵۷ چهار روز پس از خروج شاه از ایران، مسعود رجوی بهمراه موسی خیابانی، اشرف ربیعی و برخی دیگر از زندانیان سیاسی و اعضای مجاهدین از زندان آزاد شدند.

آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی بدنبال فشارهای مردمی، تحصن خانواده‌های زندانیان سیاسی در کاخ دادگستری، تجمع روزانه مردمی در مقابل زندان قصر در هراس از اعدام آنها در شرایط سقوط حکومت صورت گرفت. همچنانکه مسعود رجوی اعلام کرد، این مردم بودند که فرزندان خود را از زندان شاه آزاد کردند.

در ۲۹ دیماه مردم تظاهر کننده در مقابل زندان قصر از مسئولین زندان خواهان ملاقات با نمایندة زندانیان سیاسی برای اطمینان از سلامت آنها شدند. زندانبانان از زندانیان سیاسی خواستند که یک نماینده را برای ملاقات با مردم انتخاب نمایند همة زندانیان مسعود رجوی را به نمایندگی خود انتخاب کردند. او به بالکن زندان قصر رفته و به ابراز احساسات مردم پاسخ داد. روز بعد همه زندانیان سیاسی باقی مانده از زندان آزاد گردیدند…

سلام…. بله…! با خروج مسعود رجوی از زندان برگی از تاریخ سازمان و تاریخ معاصر ایران ورق خورد. سازمان مجاهدین ۱۳ سال پس از تأسیس و ۷ سال پس ضربه شهریور ۵۰ در حالی که به دلیل خیانت اپورتونیست‌ها در خارج از زندان متلاشی شده بود، از خاکستر خودش دوباره متولد شد و به یمن سه سال تلاشهای شبانه روزی مسعود رجوی در زندان، با مرزبندی با اپورتونیستهای چپ‌نما از یک طرف و از طرف دیگه با مرزبندی با باند ارتجاعی خمینی، به دریای مردم پیوند خورد. از این نقطه به بعد، سازمان دیگه نه یک گروه کوچک چریکی بلکه به یک سازمان سراسری و گسترده در ایران تبدیل گردید.

کارشناس: وقتی سازمان از زندان خارج شد هیچ چیز نداشت الا مردم، حتی یک ساختمان هم نداشت، دونستن این موضوع از این بابت حائز اهمیته که بدونیم سازمان در مقطع سرنگونی شاه از صفر شروع کرد در حالی خمینی در ماه بود و همه امکانات کشوری مثل ایران رو مفت مجانی در اختیار گرفته بود. با این حال اولین میتینگ رسمی سازمان ۴ بهمن۵۷ یعنی ۴ روز پس از آزادی از زندان بود که برادر مسعود در دانشگاه تهران در اون سخنرانی، سقوط شاه رو آغاز راه توصیف کرد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.