برای یک ایران آزاد

ولایت مطلقه فساد

0

ولایت فقیه با واژه توصیفی «مطلقه»، تعریف نظامی ست که در ایران بمدت چهار دهه حکومت میکند.

«قصد از «مطلقه بودن» ولایت فقیه، توضیح گستره و دایرۀ شمول این ولایت است.»، این نظرگاه خمینی از ولایتی ست که بنیان گذاشت.

اما، با گذشت بیش از ۴ دهه، اکنون کمتر کسی‌ست که نداند این ولایت، چیزی جز ولایت مطلقه فساد، چپاول و جنایت نیست.

فساد در بسیاری زمینه‌ها مشخصا مالی، رانت‌خواری، اختلاس، چپاول و غارت اموال عمومی و سرمایه‌های ملی، تبدیل به امری روتین در این نظام شده است. طوری که در میان سران و باندهای درونی نظام روزانه یکی دست دیگر هم غافله خود را رو میکند:

لرستان کانون داغ فساد مسولین نظام در تیرماه بوده است

چهار عضو شورای شهر الشتر در استان لرستان به اتهام فساد مالی دستگیر شدند.
احمد مرادپور معاون استاندار لرستان به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
شهردار الشتر به اتهام فساد مالی اداری در فرودگاه خرم آباد دستگیر شد.
شهردار سابق ازنا به اتهام فساد مالی دستگیر شد.

آن روی دیگر سکه فساد .. چهره عریان رنج و فقر مردم است

میانگین سنی کودکان زباله‌گرد به سن ۱۳ سال رسیده است.

در میان آنها کودک ۴ ساله نیز وجود دارد . آنها روزانه بطور متوسط تا ۱۰ ساعت کار می کنند . «خبرگزاری مهر مرداد ۹۷»
عضو شورای شهر تهران: «جسد شماری از کودکان زباله گرد در همان محل های تفکیک زباله ها دفن می شود.»
عضو مجلس شورای اسلامی رژیم: «۴۶۰۰ کودک زباله گرد در تهران داریم.»

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.