برای یک ایران آزاد

عزل پاسدار جعفری، شکست یک استراتژی است

0

پاسدار جعفری عزل شد چون استراتژی که خامنه‌ای با کمک او برای بقای نظامش طراحی کرده بود، تمام عیار شکست خورده‌است.

علی جوینی

خامنه‌ای روز اول اردیبهشت، دو حکم غیر منتظره‌ای صادر کرد. او طی این احکام، پاسدار جعفری سرکرده سپاه را عزل کرد. خامنه‌ای پاسدار سلامی را به درجه سرلشکری ارتقاء داده و بجای جعفری گماشت. [سایت تابناک]
برخلاف سالهای قبل که خامنه‌ای پاسدار رحیم صفوی را عزل و پاسدار جعفری را به فرماندهی کل پاسداران گماشت، اینبار مطبوعات نظام استقبال سردی از آن کرده و تلاش کردند از کنار آن عبور کنند.
علت این عزل و نصب‌ها آنهم در بحبوحه بحران لیست گذاری سپاه پاسداران توسط آمریکا چیست؟
خامنه‌ای پاسدار جعفری را که وزنه سنگینی در بین پاسداران بود، بعد از عزل از فرماندهی کل سپاه، به فرماندهی قرارگاه فرهنگی- اجتماعی موسوم به بقیه الله گماشت. خامنه‌ای چرا مثل بقیه او را بعنوان مشاور خودش تعیین نکرد؟
خامنه‌ای سال ۹۶ طی حکمی پاسدار جعفری را تا سال ۱۳۹۹ در پست فرماندهی کل سپاه ابقا کرده بود.[خبرآنلاین] هنوز یکسال از مدت فرماندهی پاسدار جعفری به سپاه باقی مانده‌‌است. چرا خامنه‌ای او را عزل کرد؟
در طول ۱۲ سالی که پاسدار جعفری فرماندهی کل سپاه پاسداران را برعهده‌داشت، ماموریت سپاه اساسا حفاظت از نظام بود. این ماموریت هم با سرکوب در داخل و هم از طریق پیشبرد جنگ و صدور تروریزم به منطقه انجام می‌شد. ساختار آنهم بر اساس همین ماموریت بازسازی شده‌بود. رسما حفاظت از مرزها به ارتش و حفاظت از نظام ولایت فقیه، به سپاه پاسداران سپرده‌شده‌است. خامنه‌ای ساختار سپاه را تحت فرماندهی پاسدار جعفری، طوری تغییر داده‌‌بود که همزمان با توان سرکوب در داخل، توان پیشبرد جنگهای نامتقارن را داشته باشد. بنابراین پاسدار جعفری نماینده این استراتژی بود! او، پاسدار جعفری، شاخص این استراتژی، برید.
بعد از اینکه سپاه در لیست تروریستی قرار گرفت، سیاست توسعه طلبی رژیم شکست سختی خورد. از طرفی هم بعد از قیام ۹۶ و استمرار آن قیامها و فعالیتهای کانونهای شورشی در داخل کشور، ابهت پوشالی سپاه ریخت. اعتراضات بی‌پرده مردم سیلزده و بیان خرابکاریهای سپاه در این مناطق، نشان از این دارد که دیگر مردم هیچ باکی از سپاه ندارند.
بنابراین، استراتژی که خامنه‌ای با کمک پاسدار جعفری برای بقای نظامش طراحی کرده بود، شکست خورده‌است. حال سوال اینجاست که چرا پاسدار سلامی را جایگزین کرد؟ چونکه او مهره‌ای است اهل هیاهو و شلوغ‌کاری و خامنه‌ای هم در موقعیت فعلی به همین هیاهوهای تبلیغاتی برای روحیه دادن به نیروهایش نیاز دارد.
پیام این تعویض مهره‌ها چیست؟
در خلاصه‌ترین کلام پیام اینست که:
با پایداری کانونهای شورشی در داخل کشور و استمرار اعتراضات، سیاست سرکوب و ارعاب شکست خورده‌است.
بخاطر در لیست قرارگرفتن سپاه در اثر فعالیتهای مقاومت ایران، سیاست جنگ افروزی نیز شکست خورده‌است.
سپاه ضعیف شده و با تضعیف سپاه آژیرهای سرنگونی نظام به صدا در آمده‌است.

از همین نویسنده:

لیست‌گذاری سپاه و باز شدن شکافها
لیست گذاری سپاه توسط آمریکا ، آب در لانه مورچگان ولایت ریخت!

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.