برای یک ایران آزاد

کارکنان شرکت اینترنتی آکای رفسنجان و کارگران راه آهن سیرجان و احمدآباد و کهه دست به تجمع زدند

0

کارکنان شرکت اینترنتی آکای رفسنجان و کارگران راه آهن سیرجان و احمدآباد و کهه دست به تجمع زدند

کارکنان شرکت اینترنتی آکای رفسنجان روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۹۷، در اعتراض به پرداخت نشدن

۷ ماه حقوق عقب افتاده خود و و کارگران راه آهن سیرجان و احمدآباد و کهه در اعتراض به

حقوق معوقه دست به تجمع اعتراضی زدند.

روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۹۷ کارکنان شرکت اینترنتی آکای رفسنجان در اعتراض به پرداخت نشدن

۷ ماه حقوق عقب افتاده خود، مقابل فرمانداری رفسنجان در این شهر تجمع کردند.

ادامه اعتصاب کارگران راه آهن سیرجان و احمدآباد و کهه

همچنین روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۹۷ کارگران راه آهن ایستگاه های سیرجان و احمدآباد و کهه در رفسنجان به اعتصاب خودشان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان ادامه دادند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.