برای یک ایران آزاد

کارکنان متروی خط ۵ تهران- کرج دست ازکارکشیده واعتصاب کردند

0

کارکنان متروی خط ۵ تهران -کرج نسبت به پرداخت نشدن حقوقشان دست ازکارکشیدند

براساس گزارش دریافتی صبح روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷ کارکنان و پرسنل متروی خط ۵ تهران- کرج، در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان، دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.

با اعتصاب کارکنان این خط مترو تعطیل شد وفضای ملتهبی درمسیر ایستگاه‌های این خط ایجادشده است. همین موضوع شرکت مترو رابه وحشت انداخته برای جلوگیری از وضعیت پیش آمده درصدد فراهم کردن تعدادی اتوبوس رایگان برای انتقال مسافران است تاازحجم مسافرین درون ایستگاه کاسته شود وبه این شکل از اعتراضات مردمی جلوگیری کند

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.