برای یک ایران آزاد

کارگران سازمان عمران شهرداری آبادان با خاکریز ورودی آن را بستند

0

کارگران سازمان عمران شهرداری آبادان با زدن خاکریز ورودی سازمان عمران شهرداری آبادان را بستند.
براساس گزارشات دریافتی صبح روز شنبه ۲۵ شهریور ۹۷تعدادی از کارگران سازمان عمران شهرداری آبادان، در اعتراض به تأخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان شرکت عمران تجمع کردند.
کارگران گفتند: ما بیش از ۸۰کارگر شاغل در سازمان عمران شهرداری آبادان هستیم که حداقل سه ماه حقوق نگرفته‌ایم.

کارگران سازمان عمران شهرداری گفتند: درشرایط فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی توان تأمین مخارج زندگی‌شان را ندارند واگر این وضعیت ادامه پیداکند و حقوقشان پرداخت نشود توانایی ثبت نام بچه هایشان در مدارس را نخواهند داشت.

کارگران سازمان عمران شهرداری آبادان با احداث خاکریز مقابل ورودی این سازمان، ورود به ساختمان شرکت عمران رابستند وبه ا ین وسیله شدت اعتراض خود را به کارگزاران حکومتی نشان دادند.
کارگران خواهان این هستند که شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی حقوق معوقه‌شان را پرداخت کند

کارگران گفتند به دلیل عدم پرداخت حق بیمه تمدید دفترچه‌های بیمه‌شان با مشکل مواجه شده است
کارگران معترض گفتند: تعدادی از همکارانشان که در آستانه بازنشتگی تحت مشاغل سخت وزیان آورهستند به دلیل اینکه هزینه بازنشستگی‌شان از طرف کار فرما پرداخت نشده نمی‌توانند باز نشسته شوند

قابل توجه اینکه در روز سه شنبه ۱۳ شهریور ۹۷ نیز کارگران منطقه دو شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق عقب افتاده خود دست به اعتصاب زده بودند.

شایان ذکر است در ماه‌های اخیر شاهد اعتراضات زیادی از طرف کارگران شهرداری ها در شهرهای مختلف کشور  به دلیل پرداخت نشدن حقوق شان بوده‌ایم.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.