برای یک ایران آزاد

کارگران سیمان صوفیان تبریز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات حقوقی دست به اعتصاب زدند

0

کارگران سیمان صوفیان تبریز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات حقوقی دست به اعتصاب زدند

کارگران سیمان صوفیان تبریز روز دو‌شنبه ۲۲ مرداد ماه ۹۷ در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات حقوقی، در محل کارخانه دست به اعتصاب زدند.

روز دو‌شنبه ۲۲ مرداد ماه ۹۷ کارگران کارخانه سیمان صوفیان تبریز در اعتراض به عدم دریافت

حقوق چند ماهه خود دست به اعتصاب زدند.

ماموران نیروی انتظامی در وحشت از گسترش تجمع و اعتراض، مانع از تجمع کارگران سیمان

صوفیان تبریز در محوطه بیرون کارخانه شده و کارگران را به زور وادار کردند تا در داخل کارخانه

تجمع داشته باشند.

کامیون‌های باربری سیمان از صبح روز دوشنبه ۲۲ مرداد به دلیل اعتصاب کارگران موفق به تحویل

بار نشده‌اند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.