برای یک ایران آزاد

کارگران شرکت تاریر زرند در اعتراض به معوقات حقوقی جاده را مسدود کردند

0

کارگران شرکت تاریر زرند در اعتراض به معوقات حقوقی جاده را مسدود کردند
کارگران شرکت تاریر زرند روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷ در اعتراض به اخراج کردن ۱۱۰ تن از کارگران و نپرداختن ۴ماه حقوق شان جاده را مسدود کردند.

روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷ کارگران شرکت تاریر زرند در اعتراض به اخراج کردن ۱۱۰ تن از کارگران

و نپرداختن ۴ماه حقوق شان اعتصاب کرده و جاده را مسدود کردند.

کارگران شرکت تاریر زرند که تعداد آنها به صدها نفر می‌رسید با گذاشتن خودروهای سبک و

سنگین در جاده، عبور و مرور خودرو‌ها را متوقف و جاده را کاملا مسدود کردند.

کارگران شرکت تاریر در زرند سپس در این منطقه تجمع کرده و خواهان پرداخت حقوق و برگشت کارگران اخراجی به کار شدند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.