برای یک ایران آزاد

کارگران فلات قاره جزیره خارک بوشهر دست به تجمع اعتراضی زدند

0

کارگران فلات قاره جزیره خارک دست به تجمع اعتراضی زدند

کارگران فلات قاره جزیره خارک روز دوشنبه ۱۵ مرداد ۹۷ در اعتراض به کاهش حقوق خود

کار خود را تعطیل کردند و دست به تجمع زدند.

دهها نفر از کارگران فلات قاره جزیره خارک بوشهر در اعتراض به کاهش ۵۰۰ هزارتومانی دستمزد

خود اعتراض کردند.

کارگران فلات قاره جزیره خارک بوشهر کار خود را تعطیل کردند تا بر درخواست خود برای اضافه شدن این مبلغ تاکید کنند.

اعتصاب کارگران فلات قاره جزیره خارک بر سر کم شدن دستمزد کارگران گسترش پیدا کرده است اما کارفرما این درخواستها را رد می‌کند.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.