برای یک ایران آزاد

کارگران کنتورسازی قزوین برای ششمین روز متوالی تجمع کردند

0

کارگران کنتورسازی قزوین امروز شنبه ۱۶ شهریور برای ششمین روز متوالی مقابل ساختمان استانداری در اعتراض بە عدم دریافت ٢ سال حقوق و مزایای معوقە  خود تجمع اعتراضی برگراز کردند.

کارگران شرکت کنتورسازی قزوین که با خصوصی سازی غارتگرانه شرکت ۸سال است دچار مشکلات و گرفتاری های زیادی شده اند هم اکنون از سوی مدیرعامل شرکت که در زندان به سر می‌برد تهدید به اخراج شده اند.

کارخانه کنتورسازی شهر صنعتی در ماه‌گذشته نیز به خاطر تعدیل نیرو شاهد برگزاری تجمع بود. این کارخانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ کارگر داشته که طی دو تا سه سال گذشته تعداد کارگران به حداکثر ۲۰۰ کارگر تقلیل یافته است.

خصوصی‌سازی یکی از روش‌های غارتگرانه نظام حاکم است که شریان تولید و صنعت را در چنگ خود گرفته و کارگران ستمدیده و زحمتکش را به کام فقر کشانده است.

با بالا گرفتن اعتراضات کارگری طی چند ماه اخیر در ایران،سازمان سندیکاهای فرانسە در نامە ای خطاب بە رئیس جمهور رژیم ایران حسن روحانی از سرکوب و دستگیری فعالان، کارگران و روزنامە نویسان در ایران ابراز نگرانی کرد.

در این نامە آمدە است: ما به خاطر دریافت اخباری در مورد محکومیت کارگران، نمایندگان سندیکاها، زنان و مردان (دانشجو، روزنامه نگار، معلم، فعالان حقوق بشر و غیره) به حبس های دراز مدت، نگران هستیم.

 

این نامە همچنین می افزاید: کشور شما مقاوله های مختلف بین المللی از جمله مقاوله های سازمان جهانی کار در مورد آزادی تشکل و گردهمآئی، اعتصاب و تظاهرات برای سازمان های صنفی را امضا کرده است. اما یک بار دیگر، ما شاهد سرکوب کارگران و مزدبگیران به خاطر مطالبات عادلانه آن ها هستیم. “آزادی شرکت در تجمعات و راه پیمائی ها” که در ماده ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است، دائما نقض می شود. ما “جرم” های از پیش ساخته به دلیل شرکت در گردهمآئی اول ماه مه ۲۰۱۹ در تهران و شهرستان ها را نکوهش می کنیم.

در پایان این نامە با اشارە بە نام تعدادی از دستگیر شدەگان آمدە است: ما سازمان های سندیکایی فرانسوی امضا کننده این نامه این اعمال سرکوبگرایانه غیرقابل تحمل را قویاً محکوم می کنیم. از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد. ما خواهان آزادی همه فعالان سندیکائی، روزنامه نگاران و فعالان زندانی و توقف اعمال سرکوبگرانه هستیم.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.