کوروش کبیر چگونه یهودیان را آزاد کرد؟!

کوروش کبیر چگونه یهودیان را آزاد کرد؟!

شبرنگ به تاریخ: کوروش بعد از تسخیر بابل چه کرد؟

مولف مجهولی که اتمام کتاب اشعیاء را برعهده گرفته بود، در صدد بر آمد که این نسل از دین برگشته را دوباره به اسراییل بازگرداند.

امتیاز وی در آن است که در ضمن این عمل دین یهودی را به سطح بلندی رسانید که هیچیک از دین‌هایی که تا آن زمان در شرق نزدیک پیدا شده بودند، به چنین پایگاه بلندی نرسیده بود.

این در همان هنگامی بود که بودا در هند مردم را به سرکوبی شهوات دعوت کرد و کنفوسیوس در چین تخم حکمت را میان قوم خود می‌افشاند.

کوروش چگونه کوروش کبیر شد؟

کوروش کبیر چگونه در پیشگویی‌های اشعیای نبی آمده بود؟

اشعیای دوم با نثر شیوا و با شکوهی، اصول یکتاپرستی را برای یهودیان تبعیدی به صورت آشکاری بیان‌ می‌کرد و بر آنان خدای مهربانی را عرضه می‌داشت که مهر ومحبت و بخشایش وی، با شیوه خشمناک و سختگیر اشعیای اول به هیچ وجه قابل مقایسه نبود.

این نبی بزرگ که با کلماتی که بعدها یکی از اناجیل آنها را انتخاب کرده و از گفته مسیح آورده است، پیام خود را به مردم تبلیغ می‌کرد.

در این دعوت جدید دیگر سخن از آن نبود که مردم را بخاطر گناهانی که مرتکب شده‌اند، لعنت و نفرین کنند، بلکه مقصود آن بود که در دل شکسته مردم تبعید شده نور امیدی بتابد: «روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسلح کرده است تا مسکینان را بشارت بدهم، مرا فرستاد تا شکسته دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم»…

سپس این نبی از مسیح و نجات دهنده‌ای یاد می‌کند و به اندازه‌ای در رساندن این مژده پیش می‌رود که عقیده به نجات دهنده از عقاید محکم و ریشه دار قوم او می‌شود…

اشعیای دوم پیشگویی می‌کند که وسیله این آزادی قوم یهود سرزمین پارس است. او اظهار می‌داردکه کوروش شکست ناپذیر است و بر بابل مسلط خواهد شد و قوم یهود را از اسارت نجات خواهد داد. آنگاه به اورشلیم بازخواهند گشت و هیکل تازه و شهر نویی خواهند ساخت که چون بهشتی خواهد بود. گرگ و بره باهم خواهند چرید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد!‌ و خوراک مار خاک خواهد بود!…

کوروش کبیر نماد قدرت و عدالت در جهان

وقتی بابل فتح می شود…

ساعتی که کوروش همچون مردی جهانگشای به بابل در آمد و یهودیان اسیر را آزاد گذاشت تا به سرزمین خود بازگردند، یکی از باشکوهترین ساعات تاریخ بنی اسرائیل به شمار می‌رود.

ولی از آن جا که شاهنشاه ایران تمدنی عالیتر داشت، بابل را به حال خود واگذاشت و به مردم آزاری نرسانید و به خدایان آن سر اطاعت فرود آورد…

کار دیگر کوروش آن بود که سیم و زر را که بخت‌النصر از معبد  اورشلیم به غارت برده و هنوز در بابل باقی بود، به جای خود بازگردانید و به مردمی که یهودیان تبعیدی در میان ایشان به سر می‌بردند، فرمان داد که برای مسافرت درازی که این قوم برای بازگشت به وطن خودش در پیش دارند، به یاری آنان برخیزند و آن چه راکه به آن محتاجند به ایشان بدهند.

یهودیان جوان چندان از این آزادی شاد و خوشحال نشدند، چه بسیاری از آنان با سرزمین بابل خو گرفته و در آن پرورده شده بودند…تازه دوسال از تسخیر بابل به دست کوروش می گذشت که نخستین دسته یهودیان غیرتمند و مشتاق مسافرت دراز سه ماه خود را آغاز کردند تا به سرزمینی که پدر ایشان نزدیک به نیم قرن پیش از آن اخراج شده بودند، بازگردند…
برگرفته از تاریخ تمدن ویل دورانت…

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل