برچسب: دانش انقلاب

  • اهمیت سازماندهی در جبهه خلق

    اهمیت سازماندهی در جبهه خلق

    دانش انقلاب – قسمت ۱۶ جبهه خلق چگونه پیشروی می کند؟ در بررسی راهبردهای تغییر اوضاع سیاسی اجتماعی،  با واکاوی تک به تک آنها به این رسیدیم که راهبرد « قیام و براندازی» نه یک گزینه و نه حتی بهترین گزینه، بلکه « تنها راهبرد واقعی» برای قیام علیه استبداد دینی حاکم برای براندازی است. […]

  • ضرورت مرزبندی بین جبهه خلق و ضدخلق

    ضرورت مرزبندی بین جبهه خلق و ضدخلق

    دانش انقلاب- شماره هشتم دراین شماره به ضرورت مرزبندی بین جبهه خلق و جبهه ضدخلق می پردازم. اما نخست باید یاد آور شویم که به جامعه‌ای می‌گوییم در« موقعیت انقلابی » قرار گرفته که از « شرایط عینی و ذهنی » یک دگرگونی بنیادین برخوردار است که در نتیجه قیام مردم  به وجود آمده ؛ […]