برای یک ایران آزاد
Browsing Tag

قیام دیماه

قیام با مقاومت سازمانیافته پیوندخورد و استمراریافت: حسن تقدیری و جمال ناطقی

قیام با مقاومت سازمانیافته پیوند خورد و با استمرارش لرزه براندام دیکتاتوری ولایت فقیه انداخت  و طنین آن را، این روزها در فریادهای حق طلبانه کشاورزان اصفهان و دانشجویان تهران میشنویم. به همین مناسبت گفتگوی تلویزیون ایران آزادی با آقایان حسن…
بیشتر بخوانید...

سرکوب قیام‌ها و اعتراضات داخل دربن بست ؛ گسترش تروریزم درخارج :مجید حریری

سرکوب قیام‌ها و اعتراضات داخل که دربن بست قرارمیگرد ولایت فقیه تروریزم رادرخارج گسترش میدهد . اما بدلیل دربن بست قرارگرفتن سیاست مماشات دراین زمینه نیز با مشکلات جدی مواجه شده است . سئوالی که مطرح است اینکه چرا رژیم، با استفاده از ارگان‌های…
بیشتر بخوانید...

استمرار قیام دیماه و تاثیرآن براعتراضات اقشارمختلف :گفتگو با نادردادگر و مجید شکوهی

استمرار قیام دیماه و تاثیر آن در حرکات اعتراضی اقشار مختلف، از جمله: دانشجویان، معلمان، کارگران، کشاورزان، کامیونداران و بازاریان را بخوبی میتوان دید و این روزها شاهد هستیم. درهمین رابطه آقایان نادر دادگر ومجیدشکوهی طی گفتگویی با تلویزیون…
بیشتر بخوانید...

ویژگیهای قیام ایران با پشتوانه حمایت های بین المللی: گفتگو با جواد دبیران

ویژگیهای قیام ایران و تاثیرحمایت های  بین المللی از حرکات اعتراضی جامعه و مجموعه فشارهایی که ازطرف جامعه بین المللی علیه رژیم وارد شده و اینکه این وضعیت از چه اهمیتی برخورداراست ؛ موضوعاتی است که آقای جواد دبیران، عضو کمیسیون خارجه و معاون…
بیشتر بخوانید...

سالگرد قیام دی۹۶، الگوهایی که راه به سرنگونی خواهد برد: گفتگو با مهدی براعی

سالگرد قیام دی۹۶ را درشرایطی پشت سرمیگذاریم که طی یکسال گذشته  قیام استمرارداشته و جامعه و جنبش مردم ایران وارد فاز سرنگونی شده است . آقای مهدی براعی طی گفتگویی با شبکه تصویری ایران آزادی؛  وضعیت قیام دریک سال گذشته و همچنین وضعیت نظام…
بیشتر بخوانید...